Διαθέσιμα μαθήματα

εισαγωγή στην ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε αυτή τη μεταφρασμένη τέταρτη αμερικανική έκδοση παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο εμπειρικοί ερευνητές αντιμετωπίζουν και εφαρμόζουν τις οικονομετρικές μεθόδους στην απτή πραγματικότητα και καταδεικνύεται ότι η οικονομετρία λειτουργεί ως αυθεντικά χρήσιμο εργαλείο για την απάντηση ερωτημάτων στους τομείς των επιχειρήσεων, της αξιολόγησης πολιτικών και της πρόγνωσης οικονομικών μεταβλητών. Η συστηματική προσέγγιση που υιοθετεί ο συγγραφέας καθιστά τη θεωρία εύληπτη και οδηγεί σε καλύτερες οικονομετρικές πρακτικές. Το κείμενο επικεντρώνεται στην κατανόηση και την ερμηνεία των υποθέσεων υπό το φως πραγματικών εμπειρικών εφαρμογών. 

 Το πρώτο κεφάλαιο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί να διευκρινίσει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαγλωσσικής επικοινωνίας, χωρίς να υπεισέλθει ακόμη σε ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με την εξ αποστάσεως διερμηνεία. 
 Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο ειδικά στην εξ αποστάσεως διερμηνεία, την οποία αναλύει από θεωρητική σκοπιά. 
 Το τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει να πραγματεύεται την εξ αποστάσεως διερμηνεία την οποία προσεγγίζει, όμως, από πρακτική σκοπιά αυτή τη φορά.
 Το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς και θέτει τα κριτήρια εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εισαγωγή και διαχείριση υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας από αυτούς και τη συνεργασία τους με τους διερμηνείς. 

Χρηματοοικονομική λογιστική

Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η πρώτη ελληνική έκδοση των δεκατεσσάρων πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου από τις Εκδόσεις Παπαζήση με τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική: η βάση για επιχειρηματικές αποφάσεις», αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια, καθώς για πρώτη φορά η επιμέλεια δεν οριοθετείται μόνο στον έλεγχο της ορθής απόδοσης των αγγλικών κειμένων στην ελληνική, αλλά υπάρχει προσαρμογή της ύλης με βάση την διεθνή και ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα στις περισσότερες των περιπτώσεων η δομή του ισολογισμού έχει τροποποιηθεί ως προς την παρουσίαση των υποκατηγοριών ξεκινώντας από τα λιγότερο ρευστοποιήσιμα στοιχεία (Πάγιο ενεργητικό) και καταλήγοντας στα ρευστά διαθέσιμα. Στο πρωτότυπο κείμενο η σειρά παρουσίασης των υποομάδων του ισολογισμού είναι αντίστροφή. Σε ορισμένα παραδείγματα και ασκήσεις διατηρείται για λόγους σκοπιμότητας η διάρθρωση του πρωτότυπου κειμένου ως προς τον ισολογισμό.


Το εγχειρίδιο Μικροοικονομική των καθηγητών B. D. Bernheim και M. D. Whinston έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες φοιτη­τών και φοιτητριών τόσο για εισαγωγικά όσο και για προχωρημένα μαθήματα Μικροοικονομικής.

Η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται από πλήθος πα­ραδειγμάτων από την οικονομική ζωή, εφαρμογές και σχετικές πολιτικές καθώς και από σειρά ασκήσεων, που συνδράμουν σημαντικά στην πλη­ρέστερη κατανόηση του περιεχομένου.

Tεχνολογικές διαστάσεις, αγορές και προτάσεις πολιτικής

Bradford, Travis

Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα αποτελεί τη ζωτική θεμελιώδη βάση της σύγχρονης ανθρώπινης βιομηχανικής κοινωνίας. Παρα­δοσιακά έχει αποτελέσει αντικείμενο αποσπασμα­τικής μελέτης μέσω της μελέτης των επιμέρους κλάδων της μηχανικής, της οικονομίας ή της δη­μόσιας πολιτικής, για να γίνει πλήρως κατανοη­τό, όμως, οφείλει να μελετηθεί χρησιμοποιώντας προσέγγιση που ενσωματώνει αυτά τα εργαλεία. 


By James Gwartney, Richard Stroup, Russell Sobel and David Macpherson

Το βιβλίο αυτό, μετάφραση της 16ης και πιο πρόσφατης αμερικανικής έκδοσης, είναι γραμμένο από τέσσερις διακεκριμένους καθηγητές των Οικονομικών ως απόσταγμα της μακρόχρονης εμπειρίας τους.

Καλύπτει ένα τεράστιο εύρος θεμάτων της μακροοικονομικής, τα οποία παρουσιάζονται με παραδείγματα, παράθεση πραγματικών δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα, καθώς και με εικόνες και συνοδεύονται από ασκήσεις, με τις λύσεις ορισμένων εξ αυτών να παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου. Η θεωρία προσεγγίζεται σε έκταση και αναλυτικό βάθος με βάση την περιγραφική και διαγραμματική ανάλυση χωρίς την υποστήριξη πολύπλοκων μαθηματικών αποδείξεων. 

Το παρόν συμπλήρωμα/βοήθημα αποτελεί συνέχεια του έντυπου βιβλίου Ενόργανη Χημική Ανάλυση: Εφαρμογές σε Τρόφιμα και Ποτά με υλικό ταξινομημένο για  τα κεφάλαια 2-10, 14 και 15 για λόγους που υπαγορεύτηκαν από το μεγάλο αριθμό σελίδων του έντυπου βιβλίου, στο οποίο υπάρχουν οι παραπομπές που οδηγούν τον αναγνώστη στο συμπλήρωμα. Επί πλέον στο συμπλήρωμα περιλαμβάνονται πέντε αυτόνομα κεφάλαια (16-20), τα οποία υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό του συγγράμματος και περιλαμβάνουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων που απαιτείται για να μπορεί κάποιας/α να παρακολουθήσει τα βήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για μια χημική ανάλυση και εν τέλει να είναι σε θέση να εκτιμήσει την αξιοπιστία της αναλυτικής διαδικασίας.


Σημειώσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Οι σημειώσεις αυτές, οργανωμένες σε θεματικώς αυτοτελή αρχεία pdf., αντλούν από το βιβλίο των Tyler Cowen και Alex Tabarrok (2020) Σύγχρονες Αρχές Μακροοικονομικής, (επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Νίκος Κουτσιαράς και Κυριάκος Φιλίνης – επιμέλεια μετάφρασης: Νίκος Κουτσιαράς), καθώς και από το Παράρτημα των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης. Ωστόσο, τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενο των Σημειώσεων διαφέρουν και ενίοτε αποκλίνουν από το βιβλίο αυτό, αντλούν και από άλλα εγχειρίδια μακροοικονομικής θεωρίας, και απηχούν τις προτιμήσεις των συγγραφέων τούτων των Σημειώσεων. 

Οι Σημειώσεις αναδημοσιεύονται εδώ από τον ακαδημαϊκό ιστότοπο http://www.poleconomix.gr/portal / κατόπιν αδείας των συγγραφέων τους και του υπευθύνου του ιστοτόπου.  


Σε αυτό το χώρο παρουσιάζεται ένα δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού


Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των αρχών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και της ηλεκτρονικής σε φοιτητές που δεν ακολουθούν απαραίτητα σπουδές μηχανικού, περιλαμβάνοντας πρωτοετείς ή δευτεροετείς φοιτητές που πρέπει να παρακολουθήσουν τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού, μέχρι τελειόφοιτους και πρωτοετείς μεταπτυχιακούς που παρακολουθούν πιο εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων στην ηλεκτρονική, την ηλεκτρομηχανική και την μηχανοτρονική. Παρουσιάζει αυτές τις αρχές εστιάζοντας κυρίως σε σημαντικά αποτελέσματα και εφαρμογές, εισάγοντας τις καταλληλότερες τεχνικές ανάλυσης και υπολογισμού για την λύση πρακτικών προβλημάτων.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μια συμπεριφορική προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου


Το βιβλίο Βασικά Μαθηματικά για Οικονομολόγους, στην τρίτη του έκδοση, είναι πλέον κλασικό του είδους του και αυτή η έκδοση οφείλεται στην επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων. Απαραίτητο για φοιτητές οι οποίοι μπορεί να έχουν μόνο ένα βασικό μαθηματικό υπόβαθρο, καθώς και σε φοιτητές που παρακολουθούν πιο προχωρημένα μαθήματα Μαθηματικών και επιθυμούν μία πιο ξεκάθαρη εξηγήση βασικών εννοιών. Το βιβλίο καλύπτει όλες τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση των μαθηματικών, καθώς και του τρόπου που εφαρμόζονται στα οικονομικά, στα χρηματοοικονομικά και στις επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από μια επανάληψη των βασικών αρχών της αριθμητικής και της άλγεβρας, οι φοιτητές συνεχίζουν σε πιο προχωρημένα ζητήματα του μαθηματικού λογισμού, της συγκριτικής στατικής, της δυναμικής ανάλυσης και της άλγεβρας πινάκων, με όλα τα ζητήματα να εξηγούνται στο πλαίσιο σχετικών εφαρμογών.

Τα νέα χαρακτηριστικά αυτής της τρίτης έκδοσης είναι η έντονη έμφαση στα χρηματοοικονομικά που περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα οικονομικών και άλλων σχετικών σπουδών, με πληρέστερη ανάλυση ζητημάτων.

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης επιτόπιας και πολυτοπικής έρευνας της συγγραφέως στην καστελλοριζιακή κοινότητα του Περθ Δυτικής Αυστραλίας, αλλά και στις κοινότητες των Καστελλοριζιών του νησιού, της Ρόδου και της Αθήνας. Μελετά ενδελεχώς τη συγκρότηση και τη μεταβίβαση της συλλογικής, της τραυματικής και της λαϊκής μνήμης μέσα από την ανάλυση ζωντανών (προφορικών), δοσμένων και ηχητικά σε ψηφιακό δίσκο, και διαδικτυακών αφηγήσεων και τελετουργιών για το ναυάγιο. Συνδυάζοντας τα επιστημονικά εργαλεία και τις προσεγγίσεις της ανθρωπολογίας, της λαογραφίας και της προφορικής ιστορίας, επιχειρεί μια σφαιρική προσέγγιση στη μελέτη της καστελλοριζιακής διασποράς, της ιστορίας και της ταυτότητάς της στην Αυστραλία και στις σχέσεις της με τον τόπο καταγωγής της. Η ανάλυση της ανασυγκρότησης της μνήμης της προσφυγιάς και του ναυαγίου των Καστελλοριζιών της Αυστραλίας αλλά και της Ελλάδας, εισάγει επίκαιρο προβληματισμό, καθώς το ακριτικό Καστελλόριζο σήμερα υποδέχεται δεκάδες προσφύγων που συχνά αφήνουν πίσω τους ανάλογες εμπειρίες προσβλέποντας σε μια νέα ζωή σε άλλες, ιδανικά φιλόξενες, πατρίδες.

Βασιλική Χρυσανθοπούλου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(3η Βελτιωμένη έκδοση)

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο του  Καθηγητή Ιωάννη Βαβούρα, σε συνεργασία με τη Χαρά Βαβούρα (Ph.D., Economics), με τίτλο «Οικονομική Πολιτική», Τρίτη βελτιωμένη έκδοση, με αντικείμενο την ανάλυση της θεωρίας αλλά και των προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η θεωρία της οικονομικής πολιτικής. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το περιεχόμενο των σημαντικότερων προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι γενικές αρχές διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ και της Ευρωζώνης, με έμφαση στη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική. 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη μεθοδολογία  της διαχείρισης κινδύνων μιας επιχείρησης, τόσο για τους ασφαλιστικούς όσο και για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Τεκμηριώνεται ο αντικειμενικός  στόχος της διαχείρισης των κινδύνων που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Αποδεικνύεται ότι η χρήση των ασφαλίσεων επιχειρήσεων συμβάλλει στην σημαντική μείωση των έμμεσων ζημιών, με αποτέλεσμα την θετική επίδραση στις αναμενόμενες χρηματοροές της επιχείρησης.  

 Course: RISK MANAGEMENT

This course offers a holistic approach to the methodology of Enterprise Risk Management (ERM), which covers both the pure risks as well as the strategic, operational and financial risks. It is stated that that the objective of ERM is to add value to the enterprise by minimizing the total cost of risks; this takes place by means of minimizing the indirect losses, which implies a positive influence on the company cash flows.  

Συνθετική Οργανική Χηµεία - Προσάρτημα

Η «Συνθετική Οργανική Χημεία» (ή απλούστερα «Οργανική Σύνθεση»), ως κλάδος της Οργανικής Χημείας εμφανίσθηκε ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Η εξέλιξή της υπήρξε όμως ραγδαία τα τελευταία πενήντα χρόνια και πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να επιτρέπει τη σύνθεση στο εργαστήριο, από απλές πρώτες ύλες, ακόμη και στερεοχημικά εξαιρετικά πολύπλοκων οργανικών μορίων (μόρια-στόχοι), των οποίων η σύνθεση αρχικά θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο της Φύσης. Κινητήρια δύναμη της εκρηκτικής αυτής εξέλιξης της Οργανικής Σύνθεσης υπήρξε αναμφισβήτητα η αδήρητη ανάγκη για συνεχή δημιουργία νέων υλικών με επιθυμητές τεχνολογικές, φαρμακευτικές και αγροχημικές ιδιότητες με απώτερο στόχο την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου.

Στο Προσάρτημα παρέχεται μηχανιστική ερμηνεία των οργανικών αντιδράσεων οι οποίες παρουσιάζονται στο παρόν σύγγραμμα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την ορθολογική ενσωμάτωσή τους σε συνθετικά σχήματα.

Σημειώσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Οι σημειώσεις αυτές, οργανωμένες σε θεματικώς αυτοτελή αρχεία pdf., αντλούν από το βιβλίο των Tyler Cowen και Alex Tabarrok (2020) Σύγχρονες Αρχές Μακροοικονομικής, (επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Νίκος Κουτσιαράς και Κυριάκος Φιλίνης – επιμέλεια μετάφρασης: Νίκος Κουτσιαράς), καθώς και από το Παράρτημα των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης. Ωστόσο, τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενο των Σημειώσεων διαφέρουν και ενίοτε αποκλίνουν από το βιβλίο αυτό, αντλούν και από άλλα εγχειρίδια μακροοικονομικής θεωρίας, και απηχούν τις προτιμήσεις των συγγραφέων τούτων των Σημειώσεων. 

Οι Σημειώσεις αναδημοσιεύονται εδώ από τον ακαδημαϊκό ιστότοπο http://www.poleconomix.gr/portal/ κατόπιν αδείας των συγγραφέων τους και του υπευθύνου του ιστοτόπου.  

Human Resource Management

10th Edition

By Raymond Noe and John Hollenbeck and Barry Gerhart and Patrick Wright

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Η απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αναπτύχθηκε για να διδάξει στους μαθητές πώς να ξεπεράσουν στρατηγικά τις προκλήσεις εντός των οργανισμών και να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τους. Βασισμένο στην ομαδική εργασία του συγγραφέα, τη διαφορετική έρευνα, τη διδασκαλία και τη συμβουλευτική εμπειρία ...

Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των αρχών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και της ηλεκτρονικής σε φοιτητές που δεν ακολουθούν απαραίτητα σπουδές μηχανικού, περιλαμβάνοντας πρωτοετείς ή δευτεροετείς φοιτητές που πρέπει να παρακολουθήσουν τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού, μέχρι τελειόφοιτους και πρωτοετείς μεταπτυχιακούς που παρακολουθούν πιο εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων στην ηλεκτρονική, την ηλεκτρομηχανική και την μηχανοτρονική. Παρουσιάζει αυτές τις αρχές εστιάζοντας κυρίως σε σημαντικά αποτελέσματα και εφαρμογές, εισάγοντας τις καταλληλότερες τεχνικές ανάλυσης και υπολογισμού για την λύση πρακτικών προβλημάτων.